Mảng (Arrays) trong C++

Mảng trong C++ được dùng để lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất, thay vì khai báo các biến riêng biệt cho từng giá trị. Để khai báo một mảng: kiểu dữ liệu mảng  biến[số lượng phần... Đọc tiếp

Lệnh break và continue trong C++

Lệnh break: Trong C++ câu lệnh break dùng để thoát khỏi một vòng lặp, làm cho vòng lặp kết thúc sớm. Ví dụ: thoát khỏi vòng lặp khi i = 5; – Kết quả: hiển thị đến 4 thì dừng... Đọc tiếp

Tìm hiểu vòng lặp for trong C++

Khi bạn biết chính xác số lần  lặp qua một khối lệnh, hãy sử dụng vòng lặp for thay vì vòng lặp while: Cú pháp: Ví dụ dưới đây sẽ in các số từ 0 đến 4: Giải thích ví... Đọc tiếp

Cú pháp Vòng lặp do-while trong C++

Trong C++ vòng lặp do/while là một dạng biến thể của vòng lặp while. Vòng lặp này sẽ thực thi khối lệnh lần thứ nhất, trước khi kiểm tra xem điều kiện có còn đúng không, sau đó nó sẽ... Đọc tiếp

Cú pháp vòng lặp while trong C++

Trong C++ vòng lặp while  sẽ thực thi một khối lệnh nếu thỏa mãn một điều kiện cụ thể. Nó giúp chúng  ta tiết kiệm thời gian, giảm lỗi và giúp mã dễ đọc hơn. Cú pháp: – Trong ví... Đọc tiếp

Cấu trúc rẽ nhánh (switch .. case) trong C++

Cấu trúc rẽ nhánh switch…case trong C++ được sử dụng để thực thi 1 hoặc nhiều khối lệnh từ nhiều điều kiện. Cú pháp: – Ví dụ: – Từ khóa default khối lệnh này được thực thi, nếu tất cả... Đọc tiếp

Tìm hiểu toán tử 3 ngôi trong C++

Ngoài ra còn có một cách viết tắt if else, được gọi là toán tử 3 ngôi vì nó bao gồm ba toán hạng. Được dùng để thay thế nhiều dòng mã bằng một dòng duy nhất và được sử... Đọc tiếp

Tìm hiểu câu lệnh else if trong C++

Sử dụng else if  để kiểm tra một điều kiện mới, nếu điều kiện đầu tiên là sai Cú pháp : Ví dụ: Theo qui định bậc tiểu học (6–>10), Trung học cơ sở(11–>14), Trung học phổ thông(15–>17) Đọc tiếp

Tìm hiểu câu lệnh else trong C++

Sử dụng else để thực thi một câu lệnh, nếu biểu thức là sai Cú pháp : – Ví dụ: Đọc tiếp

Tìm hiểu câu lệnh If trong C++

Trong C++ có các phép so sánh logic thông dụng như sau: + Lớn hơn: x > y + Lớn hơn hoặc bằng: x >= y + Nhỏ hơn: x < y + Nhỏ hơn hoặc bằng: x <= y... Đọc tiếp